بسمه تعالی 

                                                                                                   طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  نثر فارسی 2 ـ مقطع ارشد

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه: طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                              گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون مصنوع و فنّی

 

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

هیجدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب جهانگشای جوینی و مرزبان نامه

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره)

منابع درسی:

 • کتاب جهانگشای جوینی ، مرزبان نامه
 • مطالب تدریس شده در کلاس

 


     

بسمه تعالی 

                                                                                                     طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  متون نظم (29 قسمت اوّل شاهنامه (رستم و سهراب)

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: دانشکده ادبیات                                     گردش علمی و بازدید: ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی ابیات اشعار شاعر

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 1 تا ص 20

سوم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 20 تا ص 40

چهارم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 40 تا ص 60

پنجم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 60 تا ص 80

ششم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 80 تا ص 100

هفتم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 100 تا ص 120

هشتم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 120 تا ص 140

نهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 140 تا ص 160

دهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 160 تا ص 180

یازدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 180 تا ص 200

دوازدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 200 تا ص 220

سیزدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 220 تا ص 240

چهاردهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 240 تا ص 260

پانزدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 260 تا ص 280

شانزدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 280 تا ص 300

هفدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 300 تا ص 324

هیجده

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 300 تا ص 324

نوزده

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 300 تا ص 324

بیست

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 300 تا ص 324

 

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 15 نمره + معنی لغات 5 نمره )

منابع درسی: کتاب رستم و اسفندیار به اهتمام آقای دکتر انوری و مطالب تدریس شده در کلاس


     

بسمه تعالی 

                                                                                                   طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  تحقیق در متون فارسی (نثر) ـ مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان:  طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: دانشکده ادبیات                                        گردش علمی و بازدید: ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون مصنوع و فنّی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب نفثه المصدور زیدری و درّه نادره

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی: نفثه المصدور ، درّه نادره و مطالب تدریس شده در کلاس


     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  دستور تاریخی و تطبیقی فارسی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                                         گردش علمی و بازدید: : ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  مقایسه کتابهای دستور زبان فارسی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سوم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهارم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پنجم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

ششم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفتم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هشتم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

نهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

یازدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دوازدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سیزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهاردهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پانزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

شانزدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هیجدهم

 

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( تکلیف 5 نمره + آزمون از هفت کتاب دستور 15 نمره  )

منابع درسی:

 • هفت کتاب دستور زبان فارسی
 • مطالب تدریس شده در کلاس

 


     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: غنایی

نام درس: تحقیق در متون نظم غنایی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دانشکده ادبیات                                                  گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نظم ادبیات غنایی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سوم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهارم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پنجم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

ششم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هشتم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

نهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

یازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دوازدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سیزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهاردهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

شانزدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفدهم

 

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هیجدهم

 

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترمی

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و مطالب تدریس شده در کلاس

     

 

                                                                                                     طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  متون ادبی ـ تعلیمی با تأکید بر گلستان سعدی

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  طبق تقویم آموزش دانشکده

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: دانشکده ادبیات                                    گردش علمی و بازدید: ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی حکایات گلستان سعدی

 

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 1 تا ص 20

سوم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 20 تا ص 40

چهارم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 40 تا ص 60

پنجم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 60 تا ص 80

ششم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 80 تا ص 100

هفتم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 100 تا ص 120

هشتم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 120 تا ص 140

نهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 140 تا ص 160

دهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 160 تا ص 180

یازدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 180 تا ص 200

دوازدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 220 تا ص 240

سیزدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 240 تا ص 260

چهاردهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 260 تا ص 280

پانزدهم

 

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 280 تا ص 300

شانزدهم

جبرانی در طول ترم طبق برنامه ارائه شده از طرف گروه

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 300 تا ص 320

هفدهم

جبرانی در طول ترم طبق برنامه ارائه شده از طرف گروه

خواندن و توضیح ابیات و مسائل بلاغی و ادبی آنها از ص 320 تا ص 340

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 15 نمره + معنی لغات 5 نمره )

منابع درسی:

 • گلستان سعدی به اهتمام آقای دکتر جعفر شعار و آقای دکتر حسن انوری
 • مطالب تدریس شده در کلاس