بسمه تعالی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی

برنامه هفتگی و حضور در دفتر کار

عبدا ... طلوعی آذر

در نیمسال اوّل سالتحصیلی 1401 ـ 1400

20 ـ 18

18 ـ 16

16 ـ 14

30/12 ـ 30/10

30/10 ـ 30/8

روز

 

 

تاریخ بیهقی

کارشناسی 1400

گلستان سعدی

کارشناسی 99

حضور

شنبه

 

 

حضور

حضور

حضور

یک شنبه

 

 

شاهنامه ( 1 )

کارشناسی 1400

حضور

بلاغت (1 )

کارشناسی 99

دوشنبه

 

 

تحقیق در متون غنایی

دکتر محض 1400

بررسی زمینه های تحوّل زبان فارسی

دکتری حماسی 99

جهانگشا و مرزبان نامه

ارشد 99

 

سه شنبه

 

 

 

حضور

تحقیق در متون فارسی ( نثر )

دکتری محض 99

حضور

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

شماره تلفن : 09143410956

با آرزوی توفیق الهی                                                                                                                                                        

عبدا ... طلوعی آذر