• نام و نام خانوادگی
  • میرحسن رسولی صدقیانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل

 • رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی از خرداد 1396
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه از سال 95 (دو دوره)
 • مدیر مسئول مجله علمی-پژوهشی (ISC) "تحقیقات کاربردی خاک" از سال 1390 تاکنون
 • عضو کارگروه تخصصی خاکشناسی در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف
 • عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان آذربایجان غربی
 • عضو شورای مهارت استان آذربایجان غربی
 • دبیر اجرایی همایش ملی "خاک و محیط زیست"-دانشگاه ارومیه شهریور 1393
 • عضو کمیسیون تخصصی ارتقاء در دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی 1395
 • معاون آموزشی گروه علوم خاک از 86 تا 89
 • مدیرگروه علوم خاک از سال 89 تا 94