برنامه کلاسی

 

برنامه کلاس نیم سال 1-1400 دکتر جمشیدی

روز/ساعت

30/8 30/10

30/10 30/12

30/12-14

14-16

16-18

شنبه

-

حضور در دفتر

نهار - نماز

حضور در دفتر

-

یک شنبه

کارگاه استفاده از GIS در جغرافیای سیاسی (تئوری) سیاسی97

جغرافیای اقتصادی ایران سیاسی 99

کارگاه استفاده از GIS در جغرافیای سیاسی (عملی) سیاسی97

مطالعات جهان آب و هوا 97

-

دو شنبه

حضور در دفتر

حضور در دفتر

نهار - نماز

معیارهای امنیتی مکان­گزینی   سیاسی 97

جغرافیای اقتصادی ایران- آب و هوا 98

سه شنبه

حضور در دفتر

حضور در دفتر

نهار - نماز

-

-

چهارشنبه

کارآفرینی سیاسی 98

حضور در دفتر

نهار - نماز

مخاطرات و جغرافیای سیاسی سیاسی 98

جغرافیای جمعیت دفاع 98