طرح درس مدیریت مالی 1
طرح درس اصول حسابداری 2
طرح درس حسابداری مالیاتی
طرح درس تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک
طرح درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
طرح درس مدیریت سرمایه گذاری