• نام و نام خانوادگی
  • سلمان بابایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای آمار
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها