طرح درس نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
طرح درس مکانیک آماری پیشرفته
طرح درس فیزیک محاسباتی (ارشد)
طرح درس مکانیک کوانتومی 2