طرح درس دستور تاریخی و تطبیقی دکتری99

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

گرایش:  محض

نام درس:  دستور تاریخی و تطبیقی فارسی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف:  هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس:  دوشنبه ـ ساعت 14 بصورت کلاسهای مجازی                                                                        گردش علمی و بازدید: : ندارد .

 

 

هدف کلی درس:  مقایسه کتابهای دستور زبان فارسی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1399.12.11

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

1399.12.18

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سوم

1399.12.25

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهارم

1400.01.02

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پنجم

1400.01.09

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

ششم

1400.01.16

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفتم

1400.01.23

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هشتم

1400.01.30

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

نهم

1400.02.06

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دهم

1400.02.13

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

یازدهم

1400.02.20

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

دوازدهم

1400.02.27

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

سیزدهم

1400.03.03

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

چهاردهم

1400.03.10

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

پانزدهم

1400.03.17

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

شانزدهم

1400.03.24

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هفدهم

1400.03.31

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

هیجدهم

1400.04.07

مقایسه هفت کتاب دستور زبان و فارسی و تجزیه و ترکیب ابیاتی از شاعران

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( تکلیف 5 نمره + آزمون از هفت کتاب دستور 15 نمره  )

منابع درسی:

 • هفت کتاب دستور زبان فارسی
 • مطالب تدریس شده در کلاس

 


طرح درس تحقیق متون نثر دکتری99

     

بسمه تعالی 

                                                                                                   طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: ادبیات عرفانی

نام درس: تحقیق در متون نثر مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان:  طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: سه شنبه ، ساعت 30/10  کلاسها بصورت مجازی                                     گردش علمی و بازدید: ندارد

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نثر عرفانی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1339.12.12

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

1339.12.19

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

سوم

1339.12.26

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

چهارم

1400.01.03

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

پنجم

1400.01.010

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

ششم

1400.01.17

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هفتم

1400.01.24

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هشتم

1400.01.31

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

نهم

1400.02.07

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

دهم

1400.02.14

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

یازدهم

1400.02.21

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

دوازدهم

1400.02.28

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

سیزدهم

1400.03.04

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

چهاردهم

1400.03.11

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

پانزدهم

1400.03.18

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

شانزدهم

1400.03.25

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هفدهم

1400.04.01

خواندن و توضیح متن کتاب تمهیدات عین القضات همدانی

هیجدهم

1400.04.08

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترم

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( معنی متن :  10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • تمهیدات عین القضات همدانی و مطالب تدریس شده در کلاس

طرح درس نظامی گنجوی . کارشناسی98

     

بسمه تعالی 

                                                                                                   طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش:

نام درس: متون نظم 3 قسمت 3 مخزن الاسرار . کارشناسی ورودی 98

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان:  طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: سه شنبه ، ساعت 30/8 کلاسها بصورت مجازی                                      گردش علمی و بازدید: ندارد

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نثر عرفانی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1339.12.12

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

1339.12.19

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

سوم

1339.12.26

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

چهارم

1400.01.03

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

پنجم

1400.01.010

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

ششم

1400.01.17

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

هفتم

1400.01.24

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

هشتم

1400.01.31

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

نهم

1400.02.07

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

دهم

1400.02.14

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

یازدهم

1400.02.21

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

دوازدهم

1400.02.28

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

سیزدهم

1400.03.04

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

چهاردهم

1400.03.11

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

پانزدهم

1400.03.18

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

شانزدهم

1400.03.25

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

هفدهم

1400.04.01

خواندن و توضیح ابیات مخزن الاسرار نظامی گنجوی

هیجدهم

1400.04.08

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترم

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( معنی متن :  10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • کتاب پرده سحر سحری تألیف دکتر رضا انزابی نژاد و مطالب تدریس شده در کلاس

طرح درس قصاید ناصر خسرو کارشناسی99

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش:

نام درس: قصاید ناصر خسرو . کارشناسی ورودی 99

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: یکشنبه ، ساعت 30/10  کلاسها بصورت مجازی                                                                            گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نظم ادبیات غنایی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1399.12.10

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

1399.12.17

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

سوم

1399.12.24

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

چهارم

1400.01.01

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

پنجم

1400.01.08

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

ششم

1400.01.15

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

هفتم

1400.01.22

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

هشتم

1400.01.29

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

نهم

1400.02.05

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

دهم

1400.02.12

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

یازدهم

1400.02.19

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

دوازدهم

1400.02.26

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

سیزدهم

1400.03.02

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

چهاردهم

1400.0309

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

پانزدهم

1400.03.16

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

شانزدهم

1400.03.23

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

هفدهم

1400.03.30

خواندن و توضیح اشعار ناصر خسرو

هیجدهم

1400.04.06

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترمی

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • گزیده اشعار ناصر خسرو بکوشش دکتر جعفر شعار و مطالب تدریس شده در کلاس

طرح درس متون نظم غنایی2 دکتری ادبیات غنایی ورودی 99

     

بسمه تعالی 

                                                                                                                                                         طرح درس

دانشکده:  ادبیات و علوم انسانی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: غنایی

نام درس: تحقیق در متون نظم غنایی مقطع دکتری

تعداد واحد:  2

درس یا دروس پیش نیاز:  ـ

تقویم آموزشی دانشگاه:  992

زمان تحویل تکالیف: هفته آخر

تاریخ امتحان: طبق تقویم آموزش دانشکده

روز، ساعت و مکان کلاس: یکشنبه ، ساعت 30/8   کلاسها بصورت مجازی                                                                             گردش علمی و بازدید:

 

 

هدف کلی درس:  شناخت تحلیلی متون نظم ادبیات غنایی

 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1399.12.10

معرفی منابع و سرفصل درس به دانشجویان

دوم

1399.12.17

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سوم

1399.12.24

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهارم

1400.01.01

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پنجم

1400.01.08

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

ششم

1400.01.15

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفتم

1400.01.22

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هشتم

1400.01.29

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

نهم

1400.02.05

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دهم

1400.02.12

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

یازدهم

1400.02.19

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

دوازدهم

1400.02.26

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

سیزدهم

1400.03.02

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

چهاردهم

1400.0309

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

پانزدهم

1400.03.16

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

شانزدهم

1400.03.23

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هفدهم

1400.03.30

خواندن و توضیح متن کتاب خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

هیجدهم

1400.04.06

رفع اشکال دروس خوانده شده در طول ترمی

 

نحوه ارزشیابی:

 1. حضور به موقع در کلاس و مشارکت در بحث­های علمی
 2. پرسش و پاسخ در هر جلسه
 3. امتحان پایان ترم ( شرح ابیات 10 نمره ـ بیست تا لغت 5 نمره ـ تکلیف کلاسی 5 نمره

منابع درسی:

 • خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و مطالب تدریس شده در کلاس