• نام و نام خانوادگی
  • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل

نقاشی سطح یک (2)(نور و رنگ)

رئوس مطالب:

هفته

رئوس مطالب

کار عملی

اول

آشنایی دانشجو با انواع رنگها، قلم موها و دیگر ابزار نقاشی، نحوه قرارگیری رنگها بر روی پالت و کاربرد آنها بر روی بوم، طریقه استفاده از قلم مو بر روی بوم و ..

دارد

دوم

شناخت رنگهای اصلی و فرعی، آشنایی با نحوه ترکیب رنگها (اجرای عملی بر روی بوم) 

دارد

سوم

ترکیب رنگهای اصلی (کار بر روی بوم)

دارد

چهارم

اجرای کار عملی بر اساس شناخت بیشتر رنگهای اصلی و فرعی(کار بر روی بوم)

دارد

پنجم

آشنایی با مفهوم فام در نقاشی، شناخت رنگهای فام دار و بیفام و اجرای کار عملی(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

ششم

اجرای کار عملی بر روی بوم بر اساس چیدمان (احجان هندسی) و نورپردازی جهت شناخت بهتر هارمونی ها(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

هفتم

اجرای کار عملی بر روی بوم بر اساس چیدمان طبیعت بیجان(اشیاء) و نورپردازی جهت شناخت بهتر رنگهای فامدار(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

هشتم

آشنایی بیشتر با رنگهای فامدار و اجرای کار عملی بر اساس طبیعت بیجان همراه با نورپردازی(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

نهم

اجرای کار عملی به منظور شناخت دانشجو از رنگهای خاص(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

دهم

اجرای کار عملی به منظور شناخت دانشجو از رنگهای خاص(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

یازدهم

شناخت رنگ در دوره های مختلف و مکاتب مختلف نقاشی(با اجرای کار عملی و رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

دوازدهم

شناخت رنگ در دوره های مختلف و مکاتب مختلف نقاشی(رفع اشکالات کار عملی دانشجو)

دارد

سیزدهم

اجرای کار عملی بر اساس طبیعت بیجان و بحث و گفتگو بر روی آثار و رفع اشکالات دانشجو

دارد

چهاردهم

اجرای کار عملی بر اساس طبیعت بیجان و بحث و گفتگو درباره آثار بزرگان نقاشی، رفع اشکالات دانشجو

دارد

پانزدهم

اجرای کار عملی بر اساس طبیعت بیجان و بحث و گفتگو بر روی آثار و رفع اشکالات دانشجو

دارد

شانزدهم

اجرای کار عملی بر اساس طبیعت بیجان و بحث و گفتگو بر روی آثار و رفع اشکالات دانشجو

دارد

 

وسایل کمک آموزشی: پروژکتور، طبیعت بیجان  در اشکال و رنگهای مختلف


هنر و تمدن اسلامی 1

طرح درس: هنر و تمدن اسلامی

رئوس مطالب:

هفته

رئوس مطالب

ارائه

اول

هنر در صدر اسلام و بررسی اندیشه رایج در آن دوره

 

دوم

هنر در دوره امویان: بررسی ساختار فکری و هنرهای رایج در آن دوره

 

سوم

هنر های دستی در دوره امویان

 

چهارم

هنر در دوره عباسیان: بررسی ساختار فکری و هنرهای رایج در آن دوره

 

پنجم

هنر در دوره امرای قرطبه، هنر در آندلس

 

ششم

هنر در دوره طولونیان

 

هفتم

هنر در دوره فاطمیان

 

هشتم

هنر در دوره ایوبیان

 

نهم

بررسی هنر عثمانی: هنرهای تزیینی و نگارگری

 

دهم

هنر و کتاب آرایی در هند

 

یازدهم

نگاهی کلی به هنر ایران

 

دوازدهم

بررسی نگارگری در هنر ایران

 

سیزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

چهاردهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

پانزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

شانزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

 

وسایل کمک آموزشی: پروژکتور، وایت برد


طرح درس تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 1

 

طرح درس: تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 1

رئوس مطالب:

هفته

رئوس مطالب

ارائه

اول

بررسی هنر در فلات ایران پیش از آریاییان،

 

دوم

هنر در غارهای لرستان

 

سوم

بررسی وجوه مختلف هنر در دوره مادها

 

چهارم

هنر و معماری در دوره هخانشیان

 

پنجم

هنر در دوره سلوکیان

 

ششم

هنر اشکانیان

 

هفتم

هنر در دوره ساسانیان، بررسی هنر مانویان

 

هشتم

چگونگی شکل گیری هنر اسلامی و ساختار فکری هنر صدر اسلام

 

نهم

هنر در دوره خلفای اموی: بررسی ساختار فکری و هنر رایج در آن دوره، بررسی نقاشی در نسخ خطی، بناهای تاریخی و شناخت سایر هنرها

 

دهم

هنر در دوره خلفای عباسی: بررسی ساختار فکری و هنر رایج در آن دوره، بررسی نسخ خطی، بناهای تاریخی و سایر هنرها

 

یازدهم

هنر در دوره سامانیان، غزنویان: بررسی ویژگی های نگارگری، نقوش برجسته، فلزکاری و ...

 

دوازدهم

هنر در دوره سلجوقیان: بررسی نسخه های خطی و ویژگی های نگارگری، نقاشی های دیواری، نقش برجسته، فلزکاری و .......

 

سیزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

چهاردهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

پانزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

شانزدهم

ارائه سمینار از سوی دانشجویان

دارد

 

وسایل کمک آموزشی: پروژکتور، وایت برد