دوره کارشناسی - سهم اشتراک 50 درصد - بخش نشخوارکنندگان
دوره کارشناسی - سهم اشتراک 50 درصد - بخش نشخوارکنندگان
دوره کارشناسی
دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام
دوره کارشناسی ارشد- سهم اشتراک 50 درصد
دوره کارشناسی
دوره کارشناسی ارشد
دوره کارشناسی- بخش دام- سهم اشتراک 50 درصد