طرح درس زبان تخصصی حسابداری1
طرح درس اصول حسابداری1
طرح درس پیشرفته 1
طرح درس روش تحقیق
طرح درس اقتصاد سنجی
طرح درس مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اورق بهادار