1- اصول مهندسی صنایع غذایی یک (سه واحد)

2- اصول مهندسی صنایع غذایی دو (سه واحد)

3- عملیات واحد در صنایع غذایی (سه واحد)

4- کاربرد کامپیوتر (سه واحد)

5- آمار و احتمالات (سه واحد)

6- اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی (یک واحد)