1- دوره دکتری تخصصی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1398

1- دوره کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392

1- دوره کارشناسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه رامین اهواز، 1389