• نام و نام خانوادگی
  • دلبر شجاع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل


برنامه درسی ترم991

شنبه:8/30 -10دانش خانواده    10/30 -12 معرفت شناسی   4 -6تعلیم و تربیت اسلامی(ارشد)

یکشنبه:  8/30 -10 عرفان عملی 10/30 - 12دانش خانواده     2 -4 دانش خانواده

دوشنبه: 8/30  -10دانش خانواده

سه شنبه: 8/30 -10عرفان عملی          10/30 -12حقوق خانواده(ارشد)

پنج شنبه: 8/30 -10حقوق خاتواده  10/30 -12معرفت شناسی  4-6 دانش خانواده