طرح درس عملی خاک شناسی عمومی

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: کشاورزی

رشته: کشاورزی

گرایش: مهندسی علوم خاک

نام درس: خاک شناسی عمومی

تعداد واحد: 3

درس  یا دروس پیش نیاز: -

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

رنگ خاک

دوم

 

بافت خاک

سوم

 

وزن مخصوص ظاهری

چهارم

 

وزن مخصوص حقیقی

پنجم

 

درصد آب خاک

ششم

 

درصد آهک

هفتم

 

پی اچ

هشتم

 

EC

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی:

  • 1- خاکشناسی  کاربردی- (زرین کفش)- دانشگاه تهران
  • وسایل کمک آموزشی: ویدیوپروژکتور- اسلاید- تخته وایت برد- چارت و پوستر

تاریخ تنظیم:14/8/99


دانلود فایل ها

طرح درس خاکشناسی عمومی - عملی