• نام و نام خانوادگی
  • پرویز احمدی مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها