8.30-10 10.30-12 14-16 16-18
شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر جغرافیای اقتصادی ایران  مطالعات جهان
یک شنبه کارگاه GIS (ع) کارگاه GIS (ت)/ کارآفرینی کارآفرینی در جغرافیای سیاسی -
دوشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر معیارهای مکانگزینی ... جغرافیای سیاسی ایران
سه شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر کارآفرینی
چهارشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر  مخاطرات در جغرافیای سیاسی  جغرافیای جمعیت (ارشد)