طرح درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
طرح درس توپولوژی عمومی
طرح درس مبانی ماتریسها و جبر خطی