• نام و نام خانوادگی
  • مسلم ثروتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فضای سبز
 • ایمیل


مدیریت گروه مهندسی فضای سبز

سال های تحصیلی ۹۷-۹۶ و ۹۸-۹۷


مدیریت گروه ترویج و آموزش کشاورزی

سال های تحصیلی 95-94 و 96-95