• نام و نام خانوادگی
  • سیف الدین موسی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل

ابزاربندی و رفتار نگاری

 

دانشکده فنی و مهندسی، گروه معدن

(فرم طرح درس)

گرایش: تونل و فضاهای زیرزمینی

نام درس: ابزاربندی و رفتار نگاری       

تعداد  واحد: 2

نوع درس:     اجباری ■    اختیاری  □

 

مقطع:  کارشناسی □         تحصیلات تکمیلی■             

نام مدرس:   سیف الدین موسی زاده              رتبه علمی:      استادیار             

-

هم‌نیازها

-

پیش نیازها

آشنایی با انواع تجهیزات ابزاربندی و رفتارنگاری در  ژئومکانیک ، کاربردها،  روش  نصب،  قرائت و تحلیل داده ها

اهداف درس

نرم افزارهای مورد نیاز:

تکالیف (%):                        کوئیز (%):                امتحان میان ترم (%): 20

امتحان پایان‌ترم (%):50         پروژه درس (%):  30       سمینار درس (%): 

نحوه ارزشیابی

 

 

     
 

 

 

 

مباحث درس

شماره هفته

موارد مورد بحث

1

مفاهیم، تعاریف و اهمیت ابزاربندی و رفتارنگاری در مباحث ژئومکانیک

2

کاربردها و اجرای اصلی تشکل دهنده تجهیزات ابزاربندی و رفتارنگاری

3

معرفی نشست‏سنج‏ها، روشهای نقشه‏برداری

4

معرفی کشیدگی‏سنج‏ها، ، همگرایی‏سنج‏ها

5

معرفی انحراف‏سنج‏ها، کرنش‏سنج‏ها

6

معرفی پیزومترها، انحراف سنجها

7

معرفی سول‏های فشار و بارسنج‏ها

8

انتخاب  ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‏ها و فضاهای زیرزمینی

9

نصب و قرائت تجهیزات  ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‏ها و فضاهای زیرزمینی

10

انتخاب ابزاربندی و رفتارنگاری در شیب‏ها و معادن روباز

11

نصب و قرائت تجهیزات  ابزاربندی و رفتارنگاری در شیب‏ها و معادن روباز

12

تحلیل داده های ابزاربندی و رفتارنگاری

13

ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری

14

آزمایش‏های صحرایی (جک تخت، دیلاتومتری، بارگذاری صفحه‏ای)

15

ارایه پروژه کلاسی و جمع بندی مطالب