• نام و نام خانوادگی
  • سپیده رشدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 • ایمیل

طرح درس شیمی فیزیک

/SiteData/645/Uploads/files/Phychm(1).pdf


طرح درس فرآیندهای پتروشیمی

/SiteData/645/Uploads/files/Petrochemical%20processes.pdf


طرح درس Hysys

/SiteData/645/Uploads/files/Hysys.pdf


طرح درس جرم

/SiteData/645/Uploads/files/Mass.pdf