• نام و نام خانوادگی
  • نسرین شادجو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل

نانومواد معدنی

 • Dendritic  Fibrous  Nanosilica  (DFNS)  for
 • Catalysis  
 • Energy  Harvesting 
 • CO2
 • Mitigation
 • Drug Delivery and
 • Sensin
 •  
 • Silica-Based Mesoporous Organic–Inorganic Hybrid
 • Materials
 •  
 • 3) MOF(Metal Organic Frameworks

روشهای سنتز مواد نانوساختار

سنتز مواد نانو ساختار

Mesoporous Carbon Materials: Synthesis and Modification

Synthesis of Mesoporous Carbon Materials

Hard-Template Synthesis of Mesoporous Carbon Materials

Catalyst effect

pH effect

Synthesis of mesoporous carbon nitride

Mesoporous Carbon Materials Templated with Colloidal Silica Particles

Mesoporous Carbon Materials Templated with Silica/Aluminosilicate Gels

Ordered Mesoporous Carbon Materials from the Self- Assembly of Block Copolymers

Thermo-responsive polymer-functionalized mesoporous carbon for controlled drug release

Applications

 

CARBON NANOTUBES

Discovery

Carbon nanostructures

Crystal structure of different allotropes of carbon

Allotropes of carbon 

Different types of Nanotubes

Production of fullerenes and carbon nanotubes

Electric-Arc Method – Experimental Devices
Synthesis with CO2 laser

Chemical vapor deposition (CVD)

HiPCO  process

Purification of carbon nanotubes

Characterization of carbon nanotubes

General chemistry of carbon nanotubes

Energy storage: Hydrogen storage

Other applications

 

Zeolite

Introduction

What is Zeolite

Zeolite chemistry

USES OF ZEOLITES

Introduction to the Zeolite Structures

Synthesis of zeolites

Ionothermal Synthesis of Zeolites

Microwave Synthesis of Zeolites

Confined Space Synthesis of nanomaterials

Reverse microemulsion synthesis of nanomaterials

Uses of Zeolites as Catalysis

APPLICATIONS OF ZEOLITES

 

 

  
   
 
  

نانو مواد معدنی

Magnetically Recoverable Nanocatalysts

What is Green Chemistry?

Homogeneous catalyst

Heterogeneous catalysts

What is nano-catalysis?

Metal oxides with well-defined morphologies

Preparation of MNP-Supported Palladium Catalysts

Different morphologies of MNPs/nanocomposites

Applications of Magnetic Nanocatalysts

Hydrogenation Reactions

Pd on Amine-Terminated Ferrite Nanoparticles in Hydrogenation Reactions

Pd Catalyst Supported on Dopamine Functionalized Nanoferrite

Magnetically Separable Glutathione-Based Organocatalyst

 Magnetically Heterogenized Phase-Transfer Catalyst

Immobilization of Lipase on the Novel Hierarchically Ordered Porous Magnetic Nanocomposites

Focus on Environmental Applications

Proposed Water Purification

 

Silica-Based Mesoporous Organic–Inorganic Hybrid Materials

Overview of silica based mesoporous materials

Synthesis and characterization of MCM-41

Synthesis and characterization of MCM-48

Synthesis and characterization of SBA-15

The sol-gel process involves transformation of a sol to a gel

Hydrolysis mechanism

Condensation mechanism

Postsynthetic Functionalization of Silicas (“Grafting”)

Schematic illustration for the preparation of the SBA-15 supported palladium catalyst.

Co-Condensation (Direct Synthesis)

Preparation of Periodic Mesoporous Organosilicas (PMOs)

Complex Organic Compounds and Photochemistry

Enzyme Immobilization and Biocatalysis

Routes for the immobilization of enzymes on mesoporous silicas by covalent binding

Cross-linked enzyme aggregates (CLEAs)

Co-Condensation (One-Pot Synthesis)

Synthesis of PMOs by Structure Direction with Ionic Surfactants

PMOs with Crystal-like  Pore Walls

-BET Analysis