ارومیه، بلوار دانشگاه، جاده سرو (کیلومتر 11)، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

کد پستی دانشگاه:   5756151818

تلفن مستقیم دفتر گروه:   31942502-044

تلفن داخلی گروه:  2502

ایمیل:   Erfanian.ma@gmail.com

ایمیل دانشگاه:   m.erfanian@urmia.ac.ir