• نام و نام خانوادگی
  • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل

گالری تصاویر


رنگ روغن روی بوم، 100×220cm

خانه چوبی، رنگ روغن روی بوم، 120×80 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 50×80 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 100×220 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 100×150 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 100×150 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 100×150 سانتی متر

دریاچه ارومیه، ترکیب مواد، 60×90 سانتی متر

رنگ روغن روی بوم، 20×35 سانتی متر

2 3