• نام و نام خانوادگی
  • محمدجعفر چمن کار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل

تاریخ اروپا در دوره قرون جدید

اریخ اروپا در دوره قرون جدید

جلسه اول : ویژکی های کلی  اروپا در قرون جدید

جلسه دوم : تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید تا پادشاهی کرامول  انگلستان

جلسه سوم : انگلستان پادشاه خود را به گیو تین می سپارد 

جلسه چهارم : انقلاب های قرون جدید

جلسه پنجم : انقلاب1789 فرانسه

جلسه ششم : آخرین امپراتوری مسلمان ،گور کانیان

جلسه هفتم : اوج اقتدار گورکانیان

جلسه هشتم : اوضاع سیاسی اروپا و آمریکا در قرن 19

جلسه نهم : امپراتوری روسیه

جلسه دهم : استعمار در قرن 19

جلسه یازدهم: استعمار فرانسه در آفریقا 6

 جلسه دوازدهم : آسیا در قرن 19

جلسه سیزدهم : استعمار گران در چین

جلسه چهاردهم : جنگ جهانی اول

جلسه پانزدهم : امتحان ارزشیابی

جلسه شانزدهم : جهان در میان دو جنگ ( 1918 – 1939 )

جلسه هفدهم : جنگ جهانی دوم ( 1939 – 1945 ) 

    جلسه هجدهم : عصر جنگ سرد تا فلسطین  

جلسه نوزدهم: عصر اکتشافات

جلسه بیست: تاثیر جهان اسلام بر ملل مغرب زمین

جلسه بیست یکم: جنگهای صلیبی


تاریخ اروپا

 

جلسه اول :ویژگی های کلی  اروپا در قرون جدید 

جلسه دوم : تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید تا انگلستان پادشاه خود را به گیوتین می سپارد  

جلسه سوم : انگلستان پادشاه خود را به گیو تین می سپارد 

جلسه چهارم : انقلاب های قرون جدید

جلسه پنجم : انقلاب فرانسه

جلسه ششم : آخرین امپراتوری مسلمان تا اوج اقتدار گورکانیان

جلسه هفتم : اوج اقتدار گورکانیان

جلسه هشتم : اوضاع سیاسی اروپا و آمریکا در قرن 19 تا امپراتوری روسیه 

جلسه نهم : امپراتوری روسیه

جلسه دهم : استعمار در قرن 19 تا استعمار فرانسه در افریقا

جلسه یازدهم: استعمار فرانسه در آفریقا

 جلسه دوازدهم : آسیا در قرن 19 ، نبرد علیه استعمار تا  استعمارگران در چین

جلسه سیزدهم : استعمار گران در چین چه کردند

جلسه چهاردهم : جنگ جهانی اول

جلسه پانزدهم : امتحان ارزیابی

جلسه شانزدهم : جهان در میان دو جنگ ( 1918 – 1939 )

جلسه   هفدهم : جنگ جهانی دوم ( 1939 – 1945 ) 

جلسه  هجدهم : عصر جنگ سرد تا فلسطین  

جلسه نوزدهم: بحران مالی جهانی

جلسه بیستم: علل جنگ  جهانی دوم

جلسه بیست یکم: فرایند جنگ جهانی


تاریخ مشروطیت

 

جلسه اول :ایران در زمان صفویان تا سر شاه صفی

جلسه دوم  : از شاه صفی تا سیاست خارجی ایران در زمان نادر 

جلسه سوم  : سیاست خارجی ایران در زمان نادر

جلسه چهارم: قاجار ها تا بد عهدی ناپلئون و ناکامی فتحعلیشاه 

جلسه پنجم: بد عهدی ناپلئون و نا کامی فتحعلیشاه

جلسه ششم  : ایران در دوره ی محمد شاه

//   : تاثیر انقلاب صنعتی اروپا بر ایران تا قرار داد توتون و تنباکو

//   : توتون و تنباکو  و علل و زمینه ها کوتاه مدت وقوع انقلاب مشروطه

//   :  علل و زمینه ها بلند مدت  وقوع انقلاب مشرو طیت

//  : انقلاب مشروطیت ایران تا شهادت شیخ فضل الله نوری 

جلسه هفتم : سقو ط  قاجاریه

جلسه هشتم : دوران سلطنت رضاه شاه

جلسه نهم  : اوضاع ایران از اشغال متفقین تا پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت 

جلسه دهم : پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت

جلسه یازدهم : آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی 

جلسه دوازدهم: انقلاب اسلامی تا سر مبارزات ملت 

جلسه سیزدهم   : مبارزات ملت 1

 جلسه چهاردهم: انقلاب اسلامی (2)

جلسه پانزدهم: انقلاب اسلامی (3)

 جلسه شانزدهم : ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1)

جلسه هفدهم : ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (2)

جلسه هیجدهم:جنگ تحمیلی

جلسه نوزدهم:علل پذیرش قطعنامه 598

جلسه بیستم:روابط خارجی جمهوری اسلامی

جلسه بیست یکم:دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه سیاسی فرهنگی


تاریخ سیاسی قاجاریه

 

هفته

عناوين وموضوعات دروس وبخش ها

صفحات

بهمن

اول

تعين خط مشي كلاس –  ارائه مطالبي درباب كتاب ؛گروه بندي دانش آموزان

-----------

دوم

تدريس درس اول – حكومت قاجاريه

9-1

سوم

تدريس درس دوم- دوران ناصرالدين شاه

19-10

چهارم

تدريس درس سوم- نهضت مشروطه

26-20

اسفند

اول

تدريس درس چهارم- آغازحركت مردم عليه استبدادوپيروزي نهضت مشروطه

35-27

دوم

تدريس درس پنجم- مشروطه دردوره ي محمد علي شاه

42-36

سوم

تدريس درس ششم- دوره ي دوم مشروطه(1293-1288ش)

52-43

چهارم

تدريس درس هفتم- كودتاي1299

61-53

فروردین

اول

تدريس درس هشتم- رضا خان؛تثبيت قدرت

71-62

دوم

                                                  امتحان ارزشيابي

-----------

سوم

تدريس درس نهم – سياست مذهبي وفرهنگي رضا شاه

80-72

چهارم

تدريس درس دهم – سقوط رضا شاه

87-81

اردیبهشت

اول

تدريس درس يازدهم- اشغال ايران توسط متفقين؛واثاران

94-88

دوم

امتحان پايان ترم

..............

سوم

چهارم

تدريس درس دوازدهم-آغازنهضت ملي شدن صنعت نفت

100-95

خرداد

اول

تدريس درس سيزدهم- قيام سي تير

110-101

دوم

تدريس درس چهاردهم- كودتاي بيست وهشتم مرداد تاانعقادقراردادكنسرسيوم نفت

118-111

سوم

ازانعقادقراردادكنسرسيوم نفت تاپايان درس شانزدهم

126-118

چهارم

تدريس درس هفدهم زمينه هاي پيدايش نهضت روحانيت تاپايان صفحه ي136

136-127

تیر

اول

تدريس دست آوردهاي قيام15خردادتاپايان صفحه ي146

146-137

دوم

                                                  امتحان ارزشيابي

-----------

سوم

تدريس جشن هاي دوهزاروپانصدساله شاهنشاهي تاپايان درس بيست

158-147

چهارم

تدريس درس بيست ويكم پيروزي انقلاب اسلامي

167-159

 

اول

 

..............

دوم

سوم

تدريس درس بيست ودوم –دولت موقت مهندس مهدي بازرگان

177-168

چهارم

تدريس درس بيست وسوم – اولين دوره ي رياست جمهوري

188-178

 

اول

تدريس درس بيست وچهارم- جنگ تحميلي عراق عليه ايران

197-189

دوم

تدريس درس بيست وپنجم-آرمان هاودستاوردهاي انقلاب اسلامي

2110198

سوم

رفع اشكا ل

.............

چهارم

امتحان ارزشيابي

..............

 

 

امتحانات پايان ترم

...............