8.30-10 10.30-12 14-16 16-18
شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر -
یک شنبه جغرافیا اقتصادی ایران حضور در دفتر حضور در دفتر -
دوشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر مطالعات جهان جغرافیای سیاسی جهان
سه شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
چهارشنبه حضور در دفتر جغرافیای تاریخی ایران  کارآفرینی -