سمینار علمی-تخصصی "مولدهای مقیاس کوچک (نیروگاه­های تولید پراکنده)"، لیدوپارس و معیار توسعه نیرو، 1396

Exergy, Energy and Environment" workshop, University of Tehran & MAPNA Group, 2016"