کارگاه آموزشی "تحلیل سیکل های ترمودینامیک به کمک نرم افزار EES"، دانشگاه تبریز، 1395 و 1396