طراحی و مدلسازی سیستم های انرژی و تولید توان

تحلیل ترمودینامیک و ترمواکونومیک سیستم های انرژی و تولید توان

موتورهای احتراق داخلی

سیستم های انرژی تجدیدپذیر

سیستم های تبرید

سیستم های جذبی

چرخه های رانکین آلی

سیستم های تولید چندگانه

بازیافت گرمای اتلافی