بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

رشته: کلیه رشته ها

گرایش:

نام درس: اندیشه 1

تعداد واحد:2

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: 

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

1398/06/24

معرفی کتاب و آشنایی با دانشجویان

دوم

1398/06/31

مقدمه ای در معارف اسلام و اهمیت اعتقادات

سوم

1398/07/07

خود شناسی و ارتباط آن با خدا شناسی

چهارم

1398/07/14

بحرانهای بشر مدرن

پنجم

1398/07/21

ایمان و ارتباط آن با عمل و تعقل و اختیار

ششم

1398/07/28

ادله خداشناسی ( برهان فطرت)

هفتم

1398/08/12

ادله خداشناسی ( برهان نظم)

هشتم

1398/08/19

ادله خداشناسی ( برهان علی معلولی)

نهم

1398/08/26

اوصاف باری تعالی (امکان شناخت و ابزار و تقسیمات اوصاف)

دهم

1398/09/03

اوصاف باری تعالی (صفت علم، قدرت، حیات اراده، حکمت و عدل)

یازدهم

1398/09/10

مساله شر

دوازدهم

1398/09/17

توحید و مراتب آن

سیزدهم

1398/09/28

نماز و توسل

چهاردهم

1398/10/5

ادله معاد

پانزدهم

1398/10/12

معاد (بهشت و جهنم)

شانزدهم

 

امتحان و تصحیح اوراق

 

نحوه ارزشیابی: 12 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......

منابع درسی:

وسایل کمک آموزشی:

تاریخ تنظیم: