• نام و نام خانوادگی
  • میر علی محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل

طرح درس تاسیسات و زیرساخت های شهری (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

طرح درس تاسیسات و زیرساخت های شهری (کارشناسی مهندسی شهرسازی)


طرح درس بناهای آبی (کارشناسی مهندسی عمران)

طرح درس بناهای آبی (کارشناسی مهندسی عمران)