• نام و نام خانوادگی
  • ناصر صمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل

طرح درس در ترم 981 روشهای نوین انالیز دستگاهی

بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده:شیمی

رشته:شیمی

گرایش: تجزیه

نام درس:روشهای نوین انالز دستگاهی

تعداد واحد:3

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: اشنایی با اسپکتروسکپی ملک.لی

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

اصول نظری جذب و نشر در ملکول ها

دوم

 

منابع تابش - دتکتورها و تجهیزات هدایت باریکه

سوم

 

طیف بینی جذبی ملکولی مریی و فرابنفش

چهارم

 

کاربرد Uv- Visible  در اندازه گیری ثابت های تعادل و ...

پنجم

 

 کاربرد Uv- Visible  در اندازه گیری استوکیومتری واکنش ها

ششم

 

سیستم های هدایت باریکه – فیبر نوری – صافی ها – توری ها – اینه ها و عدسی ها

هفتم

 

طیف بینی IR اصول  و دستگاهوری

هشتم

 

کاربردها طیف بینی IR  تفسیر طیف ها

نهم

 

طیف بینی  Ramanاصول دستگاهوری

دهم

 

کاربردها طیف بینی Raman  تفسیر طیف ها

یازدهم

 

اصول و کاربرد روشهای فلورسانس

دوازدهم

 

اصول و کاربرد فسفرسانس و کمی لومینسانس

سیزدهم

 

تکنیک های پراکندگی – نفلومتری و توربیدومتری

چهاردهم

 

اصول و کاربرد طیف بینی جرمی املکولی

پانزدهم

 

تداخل ها در طیف بینی ملکولی

شانزدهم

 

روش های طیف بینی مکولی مبتنی بر لیزر

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......


طرح درس در ترم 981

     بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده:شیمی

رشته:شیمی

گرایش: تجزیه

نام درس:اسپکتروسکپی اتمی

تعداد واحد:3

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: اشنایی با اسپکتروسکپی اتمی

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

اصول نظری جذب و نشر در اتم ها عوامل تعریض خطوط اتمی

دوم

 

منابع تابش - دتکتورها و تجهیزات هدایت باریکه

سوم

 

طیف بینی جذبی شعله ای و غیر شعله ای

چهارم

 

جذب اتمی تک لامپی - کوره ای – انواع سوخت و اکسنده ها و تکنیک استفاده از ان ها

پنجم

 

 روشهای تصیح تابش زمینه - سیستم های تولید هیدرید و بخار سرد

ششم

 

سیستم های هدایت باریکه – فیبر نوری – صافی ها – توری ها – اینه ها و عدسی ها

هفتم

 

طیف بینی نشری ICP- DCP ,  و پلاسمای ریز موج

هشتم

 

طیف بینی قوس الکتریکی قوس ازاد سوز و قوس در اتمسفر کنترل شده

نهم

 

طیف بینی جرقه دستگاهوری و مقایسه ان با شرایط ایده ال

دهم

 

اصول و کاربرد فلورسانس اتمی – مقایسه با جذب اتمی و اینده ان

یازدهم

 

اصول و کاربرد روشهای اشعه ایکس XRD- XRF

دوازدهم

 

اصول و کاربردطیف بینی سطحی و میکروسکوپ الکترونی

سیزدهم

 

تکنیک های اندازه کیری و بهبود DL بررسی سیگنال به نویز

چهاردهم

 

اصول و کاربرد طیف بینی جرمی اتمی

پانزدهم

 

تداخل ها در طیف بینی جذبی ( ویژه و ناویژه)

شانزدهم

 

روش های طیف بینی اتمی مبتنی بر لیزر

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......


طرح درس در ترم 981

      بسمه تعالی 

طرح درس

دانشکده:شیمی

رشته:شیمی

گرایش: تجزیه

نام درس:شیمی تجزیه 2

تعداد واحد:3

درس  یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان:

روز، ساعت و مکان کلاس:                                                                                                  گردش علمی و بازدید:

 

هدف کلی درس: اشنایی با الکتروشیمی تجزیه ای

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

 

نظریه تیتراسیون های اکسیداسیون  احیا

دوم

 

کاربرد تیتراسیون های اکسیداسیون  احیا

سوم

 

مقدمه ای بر الکتروشیمی مروری بر پیل های گالوانیک و الکترولیتیک عوامل موثر بر ان ها

چهارم

 

روابط نرنست و تاثیر واکنش های شیمیایی بر ان

پنجم

 

مقدمه ای بر پتانسیومتری - دستگاهوری و روشهای مختلف پتانسیومتری

ششم

 

محاسبه ثابت های تعادل- افزایش استاندارد- انواع الکترودها ISE  ها نحوه عملکرد و انواع ان ها

هفتم

 

اثر متغیرها بر منحنی های تیتراسیون الکترودهای اصلاح شده

هشتم

 

اثر عبور جریان بر پتانسیل-انواع قطبش و اشاره ای به منحنی های شدت جریان پتانسیل- گزینش پذیری الکترولیز

نهم

 

الکترو گراویمتری – دستگاهوری کاربردها و اشاره ای بر صنعت ابکاری

دهم

 

کولن سنجی و انواع ان- تیتراسون کولن سنجی – دستگاهوری و کاربرد کولن سنجی

یازدهم

 

اصول ولتامتری و پلاروگرافی - پلاروگرافی مخلوط ها – پتانسیل نیم موج و جریان حد

دوازدهم

 

امواج دوقلوی اکسیژن و تاثیر pH و سایر واکنش ها بر پلاروگرام

سیزدهم

 

تکنیک های جدید پلاروگرافی  و بهبود DL و کاهش E1/2∆  مورد نیاز برای جداسازی پبک ها

چهاردهم

 

ولتامتری چرخه ای و بررسی مکانیسم واکنش ها – ولتامتری عاری سازی (مراحل و دستگاهوری)

پانزدهم

 

امپرومتری و بی امپروتری و ...

شانزدهم

 

تیتراسیون های هدایت سنجی

 

نحوه ارزشیابی: 14 نمره پایان ترم، 4 نمره میان ترم، و ......شیمی تجزیه 2