بسمه تعالی

طرح درسی کتاب فلسفه یک 982

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی           رشته: فقه و حقوق اسلامی       گرایش درس عمومی
 
نام درس: فلسفه یک                         تعداد واحدها: سه واحد                

تقویم آموزشی: 98/6/30 الی 98/9/25                                             تاریخ امتحان:98/10/19

 
هفته مورخ رئوس مطالب
اول 98/6/10 سوفیسم و شک گرایی
دوم 98/6/17 فلسفه ق وسطی-رنسانس-انقلاب صنعتی-مدرنیسم و پست مدرنیسم
سوم 98/6/24 دکارت- کانت- رومانتیک- اگزیستانسیالیست
چهارم 98/7/1 اگوست کنت- ویتگنشتاین و پراگماتیسم
پنجم 98/7/8

فلسفه مشاء

ششم 98/7/22 فلسفه اشراق
هفتم 98/7/29 حکمت متعالیه
هشتم 98/8/6 حکمت متعالیه
نهم 98/8/13 حکمت متعالیه
دهم 98/8/20 فلسفه و عرفان
یازدهم 98/8/27 فلسفه و قرآن
دوازدهم 98/9/4

متافیزیک علم

سیزدهم 98/9/11 متافیزیک علم
چهاردهم 98/9/18 نظام سازی تمدنی بر اساس حمت صدرایی
پانزدهم 98/9/25 علامه طباطبایی و شهید مطهری
شانزده 98/10/2 نتیجه گیری