بسمه تعالی

طرح درس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی                                 رشته: همه رشته ها                                               گرایش: درس عمومی

نام درس: اندیشه اسلامی (1)                                تعداد واحد:2واحد                                                  درس پیش نیاز: ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه:  10/06/98 تا 17/11/98    زمان تحویل تکالیف: آخرین جلسه            تاریخ امتحان: 5 بهمن 98

روز، ساعت و مکان کلاس: شنبه ها ساعت 8:30 الی 18 عصر ساختمان کلاسهای عمومی نازلو

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مبانی نظری اسلام خاصه مبدا و معاد

هفته      مورخ                                                                              رئوس مطالب

اول    23/6/98                          آشنایی با دانشجویان و بیان جایگاه درس اندیشه

دوم  30/6/98                            انسان و ایمان، خودشناسی: النفس فی وحدته کل القوی

سوم 6/7/98                             خودشناسی و مراحل آن: عقل- خیال- وهم- غضب- شهوت و اراده و اختیار

چهارم 13/7/98                         حقیقت انسان در غرب و اسلام: اومانیسم و بعد روحانی و معنوی انسان توحیدی

پنجم 20/7/98                            برهان فطرت: معنای فطرت- ویژگی امور فطری-  خداشناسی فطری و خداپرستی فطری

ششم  6/8/98                           برهان علیت: معنا و اقسام علیت، علل اعدادی و حقیقی- صغری و کبری در علیت

هفتم  13/8/98                           برهان نظم: نظم در امور کلی و جزئی و هدفمندی- اشکال دیوید هیوم اسکاتلندی

هشتم 20/8/98                          امکان شناخت صفات خداوند- راههای شناخت صفات خداوند- انواع صفات خداوند

نهم     4/9/98                            علم، قدرت، حیات، اراده و حکمت الهی

دهم11/9/98                              شرور و راه حل مساله شر- فواید شرور در جهان مادی

یازدهم  18/9/98                        توحید در ذات و صفات- توحید در خالقیت، ربوبیت، تشریع، اطاعت

دوازدهم25/9/98                        توحید در حاکمیت- عبادت- توسل

سیزدهم  2/10/98                      نماز و اسرار آن

چهاردهم9/10/98                        معاد- نمونه های مشابه – براهین عقلی معاد- منکران و انگیزه آنها

پانزدهم16/10/98                       معاد جسمانی و روحانی- تناسخ- توبه- عالم قبر و برزخ و قیامت- بهشت و جهنم

نمره ارزشیابی: 15 نمره پایان ترم و 5 نمره کلاسی برای:  پرسش و پاسخ – حضور- امتحان مجازی

منابع درسی : فلسفه آفرینش دکتر عبداله نصری، عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و...

وسایل کمک آموزشی: وایت بورد، پروژکتور، لپ تاب، قلم جزوه و کتاب

تاریخ تنظیم : مهرماه 98