• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا پیرزاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها

این درس برای دوره دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و مشترک با دکتر رحیمی ارایه می شود.


دانلود فایل ها

این درس مشترک با دکتر هادی ارایه می شود.


دانلود فایل هادانلود فایل ها

این درس مشترک برای دو رشته آگروتکنولوژی و رشته علوم و تکنولوژی بذر تدریس می شود.