• نام و نام خانوادگی
  • حسن صدقی گمچی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل

ابرشارگی و ابررسانایی

مرجع: آشنایی با ابررسانایی( نویسنده: تینکهام)

هفته اول:

زوج های کوپر- ریشه واکنش جاذبه ای بین الکترون ها- حالت پایه ای تئوری BCS

هفته دوم:

 تعیین ضرایب معادلات مربوط به تئوری BCS - محاسبه انرژی حالت پایه تئوری BCS - حل برخی از مسائل با استفاده از مختصات قطبی

هفته سوم:

گاف انرژی و حالت برانگیخته در تئوریBCS - تابعیت دمایی گاف انرژی - کمیت های ترمودینامیکی (گرمای ویژه و ...)

هفته چهارم:

توابع حالت و چگالی حالت ها در تئوری BCS -تونل زنی الکترون- مدل نیمه هادی- تونل زنی S-S، N-S،N-N

هفته پنجم:

طول همدوسی- جذب امواج الکترومغناطیس- الکترودینامیک ابررسانایی- محاسبه عمق نفوذ لندن در تئوری BCS - اثر ناخالصی ها

هفته ششم:

هدایت الکتریکی مختلط - خواص مغناطیسی ابررساناهای نوع 1- تابعیت دمایی عمق نفوذ در لایه های نازک- اندازه گیری عمق نفوذ- ابررساناها در میدان های مغناطیسی قوی- حالت میانی

هفته هفتم:

تئوری گینزبورگ- لندو - انرژی آزاد G-L- معادلات دیفرانسیل تئوری G-L

هفته هشتم:

محاسبه طول همدوسی در تئوری G-L- محاسبه جریان بحرانی در یک لایه نازک- محاسبه انرژی دیواره های دومین در تئوری G-L

هفته نهم:

محاسبه جریان بحرانی لایه ها و سیم های نازک در تئوری G-L- کوانتش شار در ابررسانایی- خطی سازی معادله G-L

هفته دهم:

محاسبه میدان بحرانی بالا و پایین در ابررساناهای نوع 2- حالت شارگونگی در نظریه «ابریکوسوف»

هفته یازدهم:

خواص مغناطیسی ابررساناهای نوع 2

هفته دوازدهم:

اندرکنش بین خطوط شارگونه- منحنی های مغناطیس پذیری در ابررسانایی- چگالی شارگونه ها در ابررسانایی

هفته سیزدهم:

سنجاق شدگی - خزش وجاری شدن خطوط شارگونه در ابررساناهای نوع 2

هفته چهاردهم:

مدل حالت بحرانی «بین»- تئوری «آندرسون-کیم» در خزش شار

هفته پانزدهم:

حالت تعادل دمایی در ابررساناها- اثر جوزفسون وپدیده کوانتومی ماکروسکوپیک

هفته شانزدهم:

سمینارتوسط دانشجویان

 


الکترودینامیک

مرجع: کتاب الکترودینامیک کلاسیک ( نویسنده: جکسون)

هفته اول:

مفاهیم نیرو- میدان- پتانسیل- اثبات قانون گاوس - فرم انتگرالی و دیفرانسیلی تابع دلتای دیراک- رابطه بین میدان و پتانسیل

هفته دوم:

پتانسیل دوقطبی سطحی- مفاهیم انرژی الکترواستاتیک- معادله پواسون و لاپلاس- تابع گرین- فرم انتگرالی معادله پواسون- شرایط مرزی دیریکله و نویمن

هفته سوم:

مفاهیم انرژی es - نیروی وارد بر سطوح رسانای باردار- قضیه تقابل گرین و حل مسائل الکترواستاتیک با استفاده از قضیه گرین

هفته چهارم:

اثبات قضیه میانگین پتانسیل ها و حل چند مسئله es - اعمال روش تصویری برای حل مسائل es با شرایط مرزی

هفته پنجم:

تابع گرین کره- حل مسائل عمومی و کلی مسائل es با استفاده از تابع گرین- استفاده از توابع متعامد برای بسط توابع پتانسیل- سری فوریه

هفته ششم:

حل مسائلی از بحث های هفته چهارم و پنجم - حل معادله لاپلاس در مختصات کارتزین در دو و سه بعد و حل مسائل مرزی مربوطه

هفته هفتم:

مسائل مرزی es در مختصات کروی - معادلات لژاندر

هفته هشتم:

توابع نرمالیزه لژاندر- شرط متعامد بودن این توابع- بسط توابع پتانسیل بر حسب توابع لژاندر- استخراج توابع برگشتی لژاندر

هفته نهم:

بسط تابع گرین بر حسب توابع لژاندر- حل معادله تعمیم یافته لژاندر- توابع لژاندر وابسته- شرایط نرمالیزاسیون و متعامد بودن این توابع- هارمونیک های کروی

هفته دهم:

بحث روی حالات ویژه هارمونیک های کروی - اثبات قضیه جمع- حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای- معادلات بسل

هفته یازدهم:

استخراج توابع بسل نوع 2- توابه هانکل و نویمن-حل مسائل es در مختصات استوانه ای با استفاده از توابع بسل

هفته دوازدهم:

بسط تابع گرین در مختصات کروی و استوانه ای - حل مسائل es با استفاده از بسط تابع گرین در مختصات کروی

هفته سیزدهم:

چندقطبی ها و میدان های es در محیط های متراکم- بسط تابع پتانسیل بر حسب چند قطبی های توزیع بار-بسط انرژی توزیع بار در میدان های خارجی بر حسب چند قطبی ها

هفته چهاردهم:

پتانسیل حاصل از مواد قطبیده- اعمال روش تصویری در مجاورت محیط های متفاوت- مفهوم انرژی es و تغییر انرژی ذخیره شده در محیط های دی الکتریک

هفته پانزدهم:

میدان های استاتومغناطیس- مفهوم قانون آمپر- اثبات قانون مداری آمپر- پتانسیل برداری مغناطیسی یک مدار دایروی حامل جریانبر حسب هارمونیک های کروی

هفته شانزدهم:

میدان مغناطیسی توزیع جریان های موضعی- مفاهیم ممان مغناطیسی- گشتاور نیروهای مغناطیسی و انرژی توزیع جریان های موضعی- محاسبه پتانسیل برداری و چگالی شار مغناطیسی مواد مغناطیده

هفته هفدهم:

بحث روی یک کره مغناطیده واقع در میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت- محاسبه میدان در داخل و خارج کره- حفاظ های مغناطیسی

 

 


الکترو مغناطیس 2

مراجع: مبانی نظریه الکترومغناطیس(نویسنده: میلفورد)- میدان و امواج(نویسنده:چنگ)

هفته اول:

تعریف میدانهای مغناطیسی بارهای متحرک; نیروهای مغناطیسی وارد بر رساناهای حامل جریان- محاسبه گشتاور مغناطیسی نیروهای وارد بر مدارهای الکتریکی و بحث پیرامون قانون بیووساوار-اثبات قانون مداری آمپر-کاربردهای قانون مداری آمپر

هفته دوم:

پتانسیل برداری مغناطیسی-گشتاور مغناطیسی مدارهای الکتریکی در فواصل دور-مفهوم پتانسیل اسکالر-بیان مفاهیم شار مغناطیسی 

هفته سوم:

خواص مغناطیسی مواد - مغناطیس شدگی ماده و محاسبه پتانسیل برداری و چگالی شار مغناطیسی حاصل از مواد مغناطیده-مفهوم چگالی های بار مغناطیسی-مفهوم شدت میدان مغناطیسی -استخراج معادلات میدان

هفته چهارم:

بیان مفاهیم پذیرفتاری و تراوایی مغناطیسی- شرایط مرزی بردارهای میدان- بحث روی مدارهای جریان شامل محیط های مغناطیسی و مفهوم مقاومت مغناطیسی- حل مسائلی از خواص مغناطیسی مواد

هفته پنجم:

بحث روی القای مغناطیسی - قانون فارادی- خودالقایی و القای متقابل- بیان فرمول نیومن

هفته ششم:

انرژی مغناطیسی مدارهای جفت شده - چگالی انرژی مغناطیسی -نیروها و گشتاورهای مغناطیسی و حل برخی از مسائل انرژی مغناطیسی

هفته هفتم:

بیان تعمیم قانون مداری آمپر- معادلات ماکسول- انرژی امواج الکترومغناطیس- معادلات موج در امواج الکترومغناطیس و انتشار امواج الکترومغناطیس در محیط های رسانا و نارسانا

هفته هشتم:

شرایط مرزی بردارهای امواج الکترومغناطیس - بحث روی رفتارهای میدان های EM در محیط های متفاوت- گذردهی الکتریکی مختلط- معادلات موج با چشمه در امواج EM

هفته نهم:

حل مسائلی از انرژی امواج EM - حل مسائلی از قوانین القای مغناطیسی

هفته دهم:

انتشار امواج الکترومغناطیس- معادلات امواج تخت تکفام-معادلات ماکسول برای امواج تخت تکفام- مفهوم اثر پاشندگی- قطبش امواج EM - چگالی ار انرژی و چگالی انرژی در امواج EM

هفته یازدهم:

امواج تخت تکفام در محیط های رسانا و بررسی معادلات ماکسول در این محیط ها- مفاهیم و روابط بین ضرایب الکتریکی و اپتیکی محیط های مختلف

هفته دوازدهم:

حل مسائلی از انتشار امواج الکترومغناطیس- انتشار امواج EM قطبیده

هفته سیزدهم:

امواج EM در محیط های مرزدار- انعکاس و شکست امواج EM در مرز محیط های نارسانا- ضرایب فرنل قطبش های P و S - استخراج قوانین انعکاس و شکست امواج EM

هفته چهاردهم:

مفاهیم زوایای بروستر- انعکاس کلی -ضرایب انعکاس و شکست امواج EM- ضرایب فرنل مختلط

هفته پانزدهم:

انتشار امواج EM در فاصله بین دو صفحه رسانا- مقدمه ای بر موجبرها- رابطه بین طول موج های قطع و گروه موج در موجبرها

هفته شانزدهم:

بحث روی روابط سرعت انتشار گروه و فاز موج و سرعت نور- موجبرهی مکعب مستطیل