کارگاه آشنایی با تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS

در حال حاضر استفاده از روشهاي آماري در تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. از آنجایی که محاسبات و تجزيه و تحليل آماری دادههای حاصل از تحقیقات مختلف با استفاده از روشهاي غير رايانه‌اي با استفاده از ماشين حساب بسيار وقت‌گير و پر زحمت بوده و احتمال اشتباه در محاسبات بالاست. بنابراین بهره‌گيري از نرمافزارهای آماری در تجزيه و تحليل اين اطلاعات ضروري میباشد. نرم‌افزار SAS (Statistical Analysis System) به عنوان یکی از قويترين نرم‌افزار آماري به شمار میرود که امکان تجزیه بیشتر روشهای آماری رایج را فراهم میکند و از طرف دیگر به دلیل امکان برنامه نویسی در این نرمافزار میتوان برای اکثر روشهای پیشرفته آماری و تجزیههای جدید برنامهنویسی و تجزیه و تحلیل انجام داد. در رشته كشاورزي نیز این نرمافزار کاربرد بسیار فراوانی داشته و اکثراً براي تجزيه و تحليل انواع مختلف طرحهاي آزمايشي استفاده میشود. علي‌رغم اينكه استفاده از این نرمافزار نیاز به برنامهنویسی داشته و پيچيده و مشكل بنظر مي‌رسد، فراگيري آن بسيار آسان است.

هدف از طراحی اين دوره، آشنايي فراگيران با اين نرم‌افزار و قادر ساختن آنها به تجزيه و تحلیل داده‌هاي آماري با استفاده از نرم‌افزار SAS مي‌باشد.


دانلود فایل ها