• نام و نام خانوادگی
  • یوسف پاشازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل

دانلود فایل هاطرح درس