• نام و نام خانوادگی
  • کامران زینال زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی آب، آبیاری و زهکشی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل

دانلود فایل ها