هنوز این درس بصورت رسمی ابلغ نشده و تدریس ان شاید در ترم 981 شروع شود که مطابق مصوب سر فصل برنامه 17 جلسه ارائه خواهد شد.


روستای 2 کارشناسی معماری

شناخت و طراحی معماری روستا2

عوامل مهم و ضروری

+ دانشجویان باید دقت کنند رد پای مطالعات در طراحی پیگیری خواهد شد، که موفقیت طرح از یک جهت در گرو ارتباط و پیوند میان مرحله شناخت (روستای 1) و طراحی (افق دید و توسعه، روستای2 ) است.

+ طرح پیشنهادی باید تا حد جزئیات ساختمانی پیش رود. کار برد مصالح بومی و افزایش قابلیت این مصالح و روشهای ساخت و ساز سنتی در محل از اهم موضوعات مورد توجه خواهد بود. ابتکارات معرفی مصالح جدید که همانا از ترکیب مصالح بومی می­باشد مورد توجه خواص خواهد بود.

+ نظم حاکم بر شکل گیری، رشد، حیات و حرکت جانوران

+ معماری جانوران

+ هندسه و تناسبات بدن انسان و مقیاس انسانی

+ طراحی معماری و عوامل طبیعی( همزیستی معماری با عوامل و امکانات محیط طبیعی)

+ طراحی معماری و عوامل انسانی(تاثیر پذیری معماری از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فطرت انسانی).

اهداف طراحی معماری روستا (2)

1- ایجاد زمینه  توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2- تامین امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3- هدایت و توسعه کالبدی روستا

4- بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی

ارائه طرح:

تمرین اول:

 1. هشت خانه رولوه شده باید دقیق ترسیم و نمونه های درب ها و پنجره ها در یک جدول تهیه و آنجا با اندازه ها مشخص شود. (مثلاً درب ورودی، درب تراس به هال و . . . به همین شکل پنجره ها)

تمرین دوم: مقیاس (2000/1)

1- پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدماتی و تاسیسات زیربنایی.

2- تعیین نحوه کاربری اراضی روستا در اینده و مراحل مختلف توسعه.

3- نقشه شبکه معابر تا حد کوچه های دسترسی، همراه با مشخص نمودن نحوه تعریض.

4- ارائه طراحهای مربوط به جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد اصلاح تاسیسات زیربنایی و دفع زباله های روستا

5- ارائه طرحهای توسعه و تعریض معابر در روستا در مقیاس کلان. (برش از چند جا)

6- ارائه طرح پیشنهادی از مراکز محلات، میادین و گره های اصلی روستا. لطفاً گره­ها بزرگ نمای شود. (دست آزاد)

7- تعیین تکلیف فضاهای تاریخی با توجه به برنامه های سازمانهای مربوطه درصورت موجود بودن فضاهای تاریخی. (دست آزاد)

تمرین سوم:

با توجه به مطالعات موجود اقدام به تهیه نقشه هائی در مقیاس کلان خواهند بود (2000/1 الی20000/1) جزئیات نقشه ها مورد نظر به قرار زیر است.

 1. پیشنهاداتی در رابطه با نقشه ارتباطی روستای مورد نظر با نزدیکترین شهر و روستاها
 2. تهیه نقشه وضع موجود مسیرهای اصلی داخل بافت با جاده ارتباطی روستا.
 3. عملکرد بالقوه بافت نسبت به مراکز محلات و تاسیسات روستا.
 4. تهیه دایاگرام اصلاح بافت.
 5. تهیه اسکیس بافت پیشنهادی ( با توجه به دایاگرام اصلاح بافت).
 6. ارائه پروفیلهای وضع موجود و ارائه پروفیلهای بافت پیشنهادی به تعداد لازم حداقل 5 مورد.
 7. تهیه طرح کلی بافت روستا.
 8. ارائه سه بعدی روستا.

تمرین چهارم:

پیشنهاد اول: با توجه به خانه­های که در روستای یک رولوه شده­اند با همان تعداد خانوار و جنسیت-فضای دامی و انسانی را در سایت همان خانه طراحی نمایند.

پیشنهاد دوم: سایتی در روستا پیش بینی گردد تا برای توریست های دو، سه و چهار نفره طراحی گردد(طبق توضیحات ارائه شده).

 1. کلیه نقشه­های معماری در مقیاس(پلان ها- نماها- مقاطع- دایاگرم)100/1
 2. جزئیات اجرائی لازم(سازه- کلاف بندی های عمودی و افقی)50/1
 3. چهار مورد جزئیات از مکان های مانند کوچه ها و میادین ( دست آزاد).
 4. مقاطع عمودی دیوار(از فنداسیون تا سقف)20/1
 5. سه مورد پرسپکتیو از نقاط مهم روستا برای هر دانشجو.

توجه:

ابتکارات در طراحی پروژه روستا می تواند مورد بررسی و توافق طرفین قرار گیرد.