• نام و نام خانوادگی
  • دکتر هیراد عبقری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی-آبخیزداری منابع آب
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

دانلود فایل هاگالری تصاویردانلود فایل ها