• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل

معماری 5

طرح درس

گرایش: معماری

رشته: مهندسی معماری

دانشکده: معماری، شهرسازی و هنر

دروس پیش نیاز:

تعداد واحد: 5

نام درس: طراحی معماری 5

تاریخ امتحان:

زمان تحویل تکالیف: 98.04.16

تقویم آموزشی دانشگاه:

گردش علمی و بازدید:

روز، ساعت و مکان کلاس: یکشنبه چهارشنبه   12:30 – 8:30

       

 

                                                               بسمه تعالی    

                                                            دانشگاه ارومیه

 

رئوس مطالب

هفته

تدریس و معرفی ملزومات درس طراحی معماری 5

اول

معرفی و بررسی کتاب "بوطیقای مماری" ، طراحی ورودی منزل توسط دانشجویان و بحث کلاسی

دوم

بررسی و تحلیل فضای آشپزخانه ی منازل

سوم

معرفی کتاب "روش های طراحی معماری" ، برسسی اتاق ها و نشیمن ها در منازل مسکونی

چهارم

معرفی و بررسی کتاب " روش تحقیق در معماری" ، تدریس استاد

پنجم

تدریس استاد، معرفی سایت و زمینه طراحی مجتمع مسکونی

ششم

معرفی کتاب "ایده و خلاقیت در معماری"، کرکسیون تحلیل های سایت

هفتم

تهیه پرسش نامه در دو گروه توسط دانشجویان و مطالعه و بررسی دو مجتمع مسکونی در ارومیه

هشتم

معرفی کتاب "شهر، مسکن و مجموعه ها" و صحبت و بحث کلاسی

نهم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

دهم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

یازدم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

دوازدهم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

سیزدهم

ارائه توسط دانشجویان، معرفی و بررسی کتاب "روش ها و نظریه های معماری"

چهار دهم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

پانزدهم

ارائه توسط دانشجویان و کرکسیون طراحی

شانزدهم