بخشی از اسلایدها با توجه به محدودیت بارگذاری حذف گردید.
با توجه به محدودیت حجم بسیاری از مطالب فایل حذف شده است.