• نام و نام خانوادگی
  • فریدون نقیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • آستادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل

اصول سيستم هاي اطلاعات مکاني

arm3.jpg
بسمه تعالی
(طرح درس نیمسال تحصیلی)
نام استاد:
کد درس:
نام درس: اصول سيستم هاي اطلاعات مکاني
تعداد واحد:          نظری:              عملی:
اهداف درس: آشنایی با مفاهیم پایه داده و اطلاعات
بررسی انواع داده گرافیکی و توصیفی
انواع مدلها و نحوه بکارگیری آنها در GIS
آشنایی با نرم افزارهای GIS 
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)
  اول    مفاهیم پایه در نظام اطلاعاتی
  دوم   مشکلات مدیریت شهری در ارتباط با داده های مکانی
  سوم   کلیات سیستم اطلاعات جغرافیایی (تعاریف، اجزا، آشنایی با ساختار داده های مکانی  و داده های برداری و رستری) 
  چهارم   آشنایی با داده های توصیفی و کاربرد آنها در GIS (انواع جدول توصیفی،  نحوه تولید و ویرایش آنها، انواع ارتباط جداول، اتصال آنها به یکدیگرو به داده های مکانی) 
  پنجم   قابلیتهای GIS
  ششم   آشنایی با مدل داده برداری و مزایا و معایب آن
  هفتم   آشنایی با مدل داده رستری و مزایا و معایب آن
  هشتم   تجریه و تحلیل داده های مکانی برداری (یکپارچه سازی، جداسازی، ادغام، اتصال، یکسان سازی موضوعی، حریم یابی و...)
  نهم   سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای ایجاد GIS
  دهم   تحلیل های پیشرفته در مدلهای برداری و شبکه ای و زمین مرجع نمودن
  یازدهم   انواع ساختارها و بانکهای اطلاعاتی در GIS
  دوازدهم   تحلیل های و مدلهای برداری و شبکه ای و زمین مرجع نمودن
  سیزدهم   مدل رقومی زمین (DEM) و روشهای تهیه آن
  چهاردهم   بررسی و آموزش توابع پیشرفته در  نرم افزار ArcGIS
  پانزدهم   مفاهیم سنجش از دور و ارتباط آن با GIS
  شانزدهم   معرفی و بکارگیری نرم افزار های GIS مانند ArcGIS و Idrisi و Autocad map
منابع درسی: کتب و جزوات مربوط به آموزش ArcGIS ، Idrisi و Autocad map
تکالیف دانشجویان:
میان ترم يا کوئيز                                                              نمره
کار عملی                                                                       نمره
آزمون پایان ترم                                                             نمره


GIS پیشرفته

arm3.jpg
بسمه تعالی
(طرح درس نیمسال تحصیلی)
نام استاد:
کد درس:
نام درس: GIS پیشرفته
تعداد واحد:          نظری:              عملی:
اهداف درس: اهداف کلاس را می توان در سه مورد ذیل خلاصه نمود:
آشنایی با اصول و مفاهیم GIS ، آشنایی با روش تحلیل اطلاعات در GIS و استفاده از GIS در تصمیم گیری
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)
  اول    نقش اطلاعات در مدیریت شهری
  دوم   مشکلات مدیریت شهری در ارتباط با داده های مکانی
  سوم   مفاهیم بانک اطلاعاتی در GIS 
  چهارم   انواع ساختارها و بانکهای اطلاعاتی در GIS
  پنجم   مفاهیم سنجش از دور و ارتباط آن با GIS
  ششم   ماهواره و سنجنده ها ,انواع ماهواره ها و سنجنده ها ، ویژگیهای سنجنده های زمینی  
  هفتم   نقش GIS در برنامه ریزی شهری
  هشتم   تجریه و تحلیل داده های مکانی برداری (یکپارچه سازی، جداسازی، ادغام، اتصال، یکسان سازی موضوعی، حریم یابی و...)
  نهم   سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای ایجاد GIS
  دهم   تحلیل های پیشرفته در مدلهای برداری و شبکه ای و زمین مرجع نمودن
  یازدهم   مدلسازی در  GIS به کمک Model builder
  دوازدهم   مفاهیم مرتبط با خطاهای داده های مکانی و روشهای تصحیح آنها
  سیزدهم   بررسی و آموزش توابع پیشرفته در  نرم افزار ArcGIS
  چهاردهم   بررسی و آموزش توابع پیشرفته در  نرم افزار ArcGIS
  پانزدهم   معرفی نرم افزار های GIS رستری مانند Idrisi
  شانزدهم   معرفی نرم افزار های GIS برداری مانند Autocad map
منابع درسی: کتب و جزوات مربوط به آموزش ArcGIS ، Idrisi و Envi
تکالیف دانشجویان:
میان ترم يا کوئيز                                                              نمره
کار عملی                                                                       نمره
آزمون پایان ترم                                                             نمره

کاربرد رایانه در معماری ( شهرسازی)

arm3.jpg
بسمه تعالی
 
 
(طرح درس نیمسال تحصیلی)  
نام استاد:  
کد درس:  
نام درس: کاربرد رایانه در معماری ( شهرسازی)  
تعداد واحد:          نظری:              عملی:  
اهداف درس: آشنایی با رایانه به عنوان ابزاری در شهر سازی و معماری  
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)  
  اول    مقدمه در خصوص استفاده از رایانه در شهرسازی و معماری  
  دوم   معرفی نرم افزار های عمومی مورد استفاده در حوزه شهرسازی و معماری  
  سوم   آموزش نرم افزارهای پردازش متن، ارائه و صفحات گسترده و بانک اطلاعاتی  
  چهارم   آموزش نرم افزارهای پردازش متن، ارائه و صفحات گسترده و بانک اطلاعاتی  
  پنجم   آموزش نرم افزارهای پردازش متن، ارائه و صفحات گسترده و بانک اطلاعاتی  
  ششم   کاربرد نرم افزار های آماری  
  هفتم   معرفی نرم افزارهای ترسیم نقشه دو بعدی  
  هشتم   شروع آموزش نرم افزار اتوکد دوبعدی  
  نهم   توابع ترسیمی در اتوکد  
  دهم   توابع ترسیمی در اتوکد  
  یازدهم   توابع ویرایش در اتوکد  
  دوازدهم   توابع ویرایش در اتوکد  
  سیزدهم   توابع مربوط به اندازه گذاری، بلوکها، محاسبات و ...  
  چهاردهم   شروع آموزش نرم افزار اتوکد سه بعدی  
  پانزدهم   معرفی توابع مختلف اتوکد سه بعدی  
  شانزدهم   معرفی نرم افزار اسکیچ آپ و گوگل ارث  
منابع درسی: کتب آموزشی نرم افزار های Office، Autocad  
تکالیف دانشجویان:  
میان ترم يا کوئيز                                                              نمره  
کار عملی                                                                       نمره  
آزمون پایان ترم                                                             نمره  
   

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

arm3.jpg
بسمه تعالی
     (طرح درس نیمسال تحصیلی)                                 نام دانشکده:                        
نام استاد:                                  کد درس:                      نام درس:                           تعداد واحد:        نظری:           عملی:         کارگاهی:
اهداف درس:
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)
  اول  جلسه اول   کلیات سیستم اطلاعات جغرافیایی (تعاریف، اجزا، آشنایی با ساختار داده های مکانی 
جلسه دوم   و داده های برداری و رستری)
  دوم جلسه اول   آشنایی با داده های توصیفی و کاربرد آنها در GIS (انواع جدول توصیفی،  نحوه تولید 
جلسه دوم   و ویرایش آنها، انواع ارتباط جداول، اتصال آنها به یکدیگرو به داده های مکانی)
  سوم جلسه اول   رقومی سازی داده های برداری
جلسه دوم   (زمین مرجع نمودن نقشه ها، رقومی سازی و ویرایش انواع داده و...)
  چهارم جلسه اول   تجریه و تحلیل داده های مکانی برداری (یکپارچه سازی، جداسازی، ادغام، اتصال،
جلسه دوم   یکسان سازی موضوعی، حریم یابی و...)
  پنجم جلسه اول   مدل رقومی زمین
جلسه دوم   مشخصات DEM و DTM  ساختار آنها 
  ششم جلسه اول   تجزیه و تحلیل داده های شبکه ای
جلسه دوم   مفاهیم اولیه و آشنایی با توابع محاسباتی
  هفتم جلسه اول   آماده سازی نقشه ها به منظور تهیه خروجی مناسب
جلسه دوم   نمادسازی کارتوگرافیک عوارض مکانی، استفاده از رنگ و...
  هشتم جلسه اول   تعریف داده های عمرانی 
جلسه دوم   (داده های رودخانه داده های راهها، بیابانها دریاها سطح شهر روستاهاو...)
  نهم جلسه اول   سنجش از دور و کلیات آن
جلسه دوم   تاریخچه سنجش از دور و مفاهیم بنیادی سنجش از دور 
  دهم جلسه اول   فیزیک سنجش از دور 
جلسه دوم   ویژگیهای طیف الکترومغناطیس تعامل انرژی خورشید با اتمسفر زمین
  یازدهم جلسه اول   ماهواره و سنجنده ها 
جلسه دوم   انواع ماهواره ها و سنجنده ها ، ویژگیهای سنجنده های زمینی 
  دوازدهم جلسه اول   ویژگیهای تصاویر ماهواره ای
جلسه دوم   ساختار تصاویر ماهواره ای، انواع قدرت تفکیک در تصاویر ماهواره ای 
  سیزدهم جلسه اول   فرایندهای اصلی پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای 
جلسه دوم   پیش پردازش، بارزسازی، طبقه بندی و پس پردازش
  چهاردهم جلسه اول   روشهای تصحیح خطا  (رادیومتریک و هندسی)
جلسه دوم   روشهای بارزسازی تصاویر ماهواره ای
  پانزدهم جلسه اول   روشهای کلاسیک طبقه بندی تصاویر ماهواره ای (طبقه بندی  نظارت شده،
جلسه دوم   طبقه بندی نظارت نشده نمونه گیری ، ارزیابی صحت طبقه بندی، برآورد ماتریس خطا)
  شانزدهم جلسه اول   کاربرد سنجش از دور در شناسایی سطوح و پوشش آنها (جنس زمین، سطوح آب
جلسه دوم   همواری، سطوح، مشخصات پوشش گیاهی، سطح برف و یخ)
منابع درسی: مفاهیم سنجش از دور        مولف سید باقر فاطمی
آموزش نرم افزار ArcGIS  مولف سارا سنجری
تکالیف دانشجویان:
میان ترم يا کوئيز                                                             نمره
کار عملی                                                                       نمره
آزمون پایان ترم                                                             نمره
 

طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری

arm3.jpg
بسمه تعالی
(طرح درس نیمسال تحصیلی)
نام استاد:
کد درس:طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
نام درس:
تعداد واحد:          نظری:              عملی:
اهداف درس: ماده اصلی و اولیه برنامه ریزی و طراحی شهری است. این ماده اصلی از ابتدایی ترین  مراحل و گام های یک پروژه از تولید و گردآوری ، انباشت و انواع پردازش تا تبدیل به محصولات نهایی یعنی تصمیمات ، نیازمند به مدیریت است. مدیریت داده باید براساس اهداف هر طرح تابع و تعیین کننده نظام اطلاعات برای پشتیبانی مناسب آن باشد.
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)
  اول    مفاهیم پایه در نظام اطلاعات شهری، نظام، دانش و اطلاعات ، دانش (دانایی)، خرد
  دوم   نظام اطلاعات ، تاریخجه و تعریف نظام اطلاعات
  سوم   تفاوت نظام اطلاعات با فن آوری اطلاعات، ویژگیهای سیستم اطلاعات
  چهارم   انواع سیستم های اطلاعاتی ، برنامه استراتژیک نظام اطلاعات
  پنجم   معماری سیستم های اطلاعات
  ششم   نظام اطلاعات شهری ، تعریف و ماهیت نظام اطلاعات شهری
  هفتم   اهداف و ضرورت و عناصر نظام اطلاعات شهری، مزایای نظام اطلاعات شهری
  هشتم   رابطه نظام اطلاعات شهری با نظام اطلاعات جغرافیایی
  نهم   شهر الکترونیک و نظام اطلاعات شهری
  دهم   طرحهای سیستم اطلاعات شهری طرحهای شهری و داده های مورد نیاز آنها
  یازدهم   طرحهای مرتبط با سیستم اطلاعات شهری
  دوازدهم   کاداستر و سیستم اطلاعات زمینی
  سیزدهم   نمونه های داخلی و خارجی نظام اطلاعات شهری 
  چهاردهم   ابزارها و داده های طراحی و برنامه ریزی در نظام اطلاعات شهری
  پانزدهم   نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات شهری و اصول طراحی نظام پشتیبان تصمیم گیری در مسائل شهری
  شانزدهم   کاربرد نرم افزار GIS در در نظام پشتیبان
منابع درسی:
تکالیف دانشجویان:
میان ترم يا کوئيز                                                              نمره
کار عملی                                                                       نمره
آزمون پایان ترم                                                             نمره
سرفصل درس به پیوست می باشد
 
 

 


کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

arm3.jpg
بسمه تعالی
     (طرح درس نیمسال تحصیلی)                                 نام دانشکده:                        
نام استاد:                                  کد درس:                      نام درس:                           تعداد واحد:        نظری:           عملی:         کارگاهی:
اهداف درس:
آشنایی با مبانی نقشه برداری به عنوان پیش زمینه کارگاههای شهری
ماه  هفته تاریخ رئوس مطالبی که در هر جلسه درسی تدریس می شود(فصل/بخش/شماره صفحات)
  اول  جلسه اول   مقدمه ای بر تعریف نقشه برداری و استفاده از نقشه ها در مطالعات و طراحی شهری 
جلسه دوم   انواع نقشه برداری از نظر حوزه عمل
  دوم جلسه اول   محاسبه خطاها و بدست آوردن مقدار میانگین
جلسه دوم   سیستم های تصویر  و سیستم مختصات و انواع آن
  سوم جلسه اول   مساحی
جلسه دوم   روشهای محتلف مساحی 
  چهارم جلسه اول   امتدادگذاری و پیاده کردن یک امتداد
جلسه دوم   اندازه گیری طول بروش مستقیم
  پنجم جلسه اول   تعیین اختلاف ارتفاع
جلسه دوم   دوربین ترازیابی  و ترازیابی شبکه 
  ششم جلسه اول   کاربرد شیب در آماده سازی زمین
جلسه دوم   تفسیر نقشه های توپوگرافی برای استفاده در کارهای مربوط به شهرسازی
  هفتم جلسه اول   اندازه گیری سمت و زاویه
جلسه دوم   کار با دوربین تئودولیت
  هشتم جلسه اول   اندازه گیری زاویه قائم و افقی
جلسه دوم   روش های اندازه گیری زاویه و حذف خطاهای اندازه گیری
  نهم جلسه اول   ترازیابی مثلثاتی و تعیین ارتفاع برج
     
  دهم جلسه اول   طولیابی بروش غیر مستقیم
     
  یازدهم جلسه اول   روش اندازه گیری با فاصله سنج و اندازه گیری طول بروش الکترونیکی
     
  دوازدهم جلسه اول   پلیگون بندی 
جلسه دوم   اندازه گیری پلیگونها
  سیزدهم جلسه اول   انتقال پلیگون به وسیله مختصات بر روی برگه ترسیم
     
  چهاردهم جلسه اول   مراحل تهیه نقشه بزرگ مقیاس
     
  پانزدهم جلسه اول   مراحل تهیه نقشه توپوگرافی و فتوگرامتری
     
  شانزدهم جلسه اول   عملیات پیاده کردن ارتفاع نقاط و ساختمانها
     
منابع درسی:  کتاب نقشه برداری مهندسی   مولف: دیانت خواه
تکالیف دانشجویان:
میان ترم يا کوئيز                                                             نمره
کار عملی                                                                       نمره
آزمون پایان ترم                                                             نمره