• نام و نام خانوادگی
  • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل ها
دانلود فایل ها
دانلود فایل ها