مشخصات فردي

نام:اکبر

نام خانوادگي: زواری رضائی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند
 

تاریخ تولد: 1354/1/14

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي

رشته تحصيلي: حسابداري و امور مالی

مرتبه علمي: استاديار پايه 14

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

آدرس ايميل: a.zavarirezaei@urmia.ac.ir

   azrurmia1354@gmail.com                 

سایت شخصی: www.drzavari.com