• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل حبیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل

نانوساختارهای مغناطیسی

1- جلسات اول و دوم: خواص مغناطیسی مواد

2- جلسات سوم و چهارم: منبع میکروسکوپی خواص مغناطیسی

3- جلسات پنجم و ششم: منحنی‌های هیسترزیس مواد مغناطیسی

4- جلسه هفتم: مواد نرم و سخت مغناطیس

5- جلسه هشتم: بررسی پیشرفتهای اخیر از مقالات مرتبط

6- جلسه نهم: فلزات و آلیاژهای مغناطیسی

7- جلسه دهم:فلزات و آلیاژهای مغناطیسی

8- جلسه یازدهم:تأثیرات ورود به محدوده نانومتری بر خواص مغناطیسی مواد

9- جلسه دوازدهم: مقایسه رشد دومین با تغییر جهت دومین بر سختی یک ماده

10- جلسه سیزدهم:شرایط ایجاد تک دومین و خواص آن

11- جلسه چهاردهم و پانزدهم: خاصیت ابرپارامغناطیس

12- جلسه شانزدهم: رفتار ماده مغناطیسی در ابعاد بحرانی اول و دوم

13- جلسه هفدهم و هجدهم: مثالهای نانو ذرات مغناطیسی و بررسی خواص آنها

14- جلسه نوزدهم: بررسی رفتارهای مغناطیسی

15- جلسه بیستم: خواص فیزیکی عمومی

16- جلسه بیست و یکم: ویژگی‌های خاص نانوذرات مغناطیسی

17- جلسه بیست و دوم: کاربرد نانو‌‌ذرات مغناطیسی

18- جلسه بیست و سوم و چهارم: بررسی مقاله مروری مربوط به کاربردهای پزشکی نانو ذرات مغناطیسی

19- جلسه بیست و پنجم و ششم: بررسی سمیت و خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات مغناطیسی

 

 


روشهاي الکتروسنتز مواد نانومقياس

جلسه                    عنوان

1                        معرفی منابع، کلیات، مقدمه

2                        اصول الکتروشیمی

3                        اصول الکتروشیمی و الکتروسنتز

4                        معرفی ساختار و اجزای سل الکتروسنتز

5                        بسترهای مختلف و ویژگیهای آنها

6                        معرفی روشهای دستگاهی

7                        متدها و تکنیک ها

8                        متدها و تکنیک ها

9                        سطح واقعی، سطح فعال الکتروشیمیایی و ضریب رگنس

10                       الکترو سنتز نانو ساختارهای فلزات نجیب: سنتز پتانسیو استاتیک نانو ذرات پلاتین

11                       الکتروسنتز نانو ساختارهای اکسیدی

12                       الکتروپلیمریزاسیون

13                       الکترو آنودایزینگ

14                      الکتروسنتز نانو ساختارهای پالادیم و طلا

15                      سونو الکتروسنتز


کاربرد سونوشیمی در تهیه مواد نانو

جلسه                عنوان مطالب

1                    کلیات- معرفی منابع- روش آماده سازی و ارائه مطالب- مقدمه

2                    تعاریف سونو شیمی- تاریخچه - امواج اولتراسونیک

3                    Formation of ultrasonic cavitation, Sonochemical effects and reactions ...

4                    Applications, types of cavitations, cavitation threshold and ...

5                    پارامترهای موثر در پدیده حباب زایی صوتی- ویژگیهای موج اولتراسونیک : فرکانس، دامنه موج

6                    پارامترهای موثر در پدیده حباب زایی صوتی- ویژگیهای حلال : ویسکوزیته، کشش سطحی

7                   پارامترهای موثر در پدیده حباب زایی صوتی- ویژگیهای حلال : فشار بخار، هدایت حرارتی، تراکم پذیری

8                   پارامترهای موثر در پدیده حباب زایی صوتی- ویژگیهای حلال : سرعت صوت، مواد حل شده

9                   پارامترهای بیرونی موثر بر حباب زایی صوتی: دما، فشار و گازهای حل شده

10                  بررسی تئوریهای مختلف در متلاشی شدن حبابها

11                  بررسی اثرات فیزیکی درون حبابها

12                  بررسی اثرات فیزیکی بیرون حباب

13                  اصول و کلیات الکتروشیمی

14                  فرایندهای سونوالکتروشیمیایی

15                 سیستمهای آزمایشگاهی سونوالکتروشیمیایی

16                 طراحی سلهای سونوالکتروسنتزی

17                  سونوالکتروسنتز گازها

18                  سونوالکتروسنتز هیدروژن پراکساید

19                  سونوالکتروسنتز کلوئیدهای اکسید فلزی

20                 سنتز سونو الکتروشیمیایی فلزات

21                 سونوالکتروترسیب اکسیدهای فلزی

22                 بررسی تحقیقات اخیر در زمینه سونوالکتروسنتز از مقالات

23                  سنتز نانوساختارها بکمک روشهای سونوالکتروسنتزی

24                  تاثیر پارامترهای عملکردی و مزایای اولتراسونیک در فرایندهای الکتروشیمیایی