• نام و نام خانوادگی
  • عبدالغفار اونق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل


قارچ شناسی


دانلود فایل هادانلود فایل ها