• نام و نام خانوادگی
  • ایرج برنوسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل

دانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل هادانلود فایل ها