• نام و نام خانوادگی
  • پرویز پیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل

دانلود فایل ها

طرح درس حسابرسی پیشرفته


دانلود فایل ها

طرح درس حسابداری صنعتی1


دانلود فایل ها

این طرح درس علاوه بر درس بهایابی یک دوره کارشناسی رشته حسابداری برای درس حسابداری صنعتی یک رشته های مدیریت و اقتصاد نیز استفاده می شود


دانلود فایل ها

طرح درس حسابرسی پیشرفته و حسابرسی عمومی دوره کارشناسی ارشد حسابداری و حسابداری مدیریت